Polityka prywatności w Grupie Qarson

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności w Grupie Qarson jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez:

 1. Qarson sp. z o.o. ul. Sucholeska 3, 62-002 Suchy Las,
 2. Qarson Services sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki,
 3. DAC Software Polska sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki
 4. General Lease sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki,

(zwanych dalej łącznie „Grupą Qarson”).

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem z Grupy Qarson, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest każdorazowo podmiot świadczący daną usługę (bądź sprzedaż). W razie wątpliwości, co do identyfikacji tego podmiotu, konkretne wskazanie administratora danych osobowych znajduje się w regulaminie określającym zasady świadczenia tej usługi (bądź sprzedaży).

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Grupy Qarson, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego Qarson.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Grupy Qarson (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.


Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu/ogólnych warunków danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży,

b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub

c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).


Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalnością spółki z Grupy Qarson, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży, wynajmu, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).


Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.

W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem: [email protected] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


INFORMACJE PRAWNE

Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w na stronie internetowej Qarson.pl są chronione prawem handlowym oraz umowami międzynarodowymi, ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Wszelkie utwory (w szczególności: zdjęcia, teksty, katalogi, grafiki) prezentowane na stronie internetowej Qarson www.qarson.pl są prawnie chronione, a ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody Qarson Sp. z o.o. jest surowo zabronione.

Ceny produktów podane w serwisie internetowym Qarson mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od cen produktów dostępnych w salonie Qarson.

Niniejsza informacja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień informacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień informacji stosuje się te przepisy, a pozostała część informacji pozostaje w mocy.

Treści przekazane przez Qarson nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

Gwarancja Dostawcy

 • blisko 10 lat doświadczenia w branży 
 • ponad 20 000 dostarczonych pojazdów
 • stała rata auta w abonamencie
 • możliwość zmiany samochodu już po 12 miesiącach 
 • zdecydowana większość aut gotowych do najmu od razu
 • ogólnoeuropejska gwarancja producenta
 • promocyjne pakiety ubezpieczenia
 • odkup aut używanych w bardzo konkurencyjnych cenach

Nasz salon

Skontaktuj się